Privacyverklaring

CONTACTGEGEVENS
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

White Sand Coaching
Westerweg 72
1906 EH Limmen
E-mail: info@minupeters.com

KvK nummer 62603183

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
White Sand Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en op papier Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

White Sand Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Verslaglegging van coachgesprekken
• Reflectieverslagen en overige huiswerkopdrachten van coachees
• Rapporten van online assessments, zoals gedrag-, drijfverenanalyses en 360-graden feedback
• Evaluatierapporten

Overige persoonsgegevens die de deelnemer actief verstrekt, bijvoorbeeld door eerder voltooide assessments of andere persoonlijke informatie te mailen. White Sand Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het aanbieden van informatie mbt service en diensten

GRONDSLAGEN
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat White Sand Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN
In het kader van haar dienstverlening kan White Sand Coaching persoonsgegevens uitwisselen. White Sand Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van de online assessments, de leverancier van de website, de Cloud-oplossingen van G-suite voor opslag van analyses, reflectieverslagen, huiswerkopdrachten van coachees, het e-mail-account en de online agenda.

Daarnaast wisselt White Sand Coaching persoonsgegevens uit met haar accountant en met zakelijk partners met wie zij gezamenlijk projecten uitvoert. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. White Sand Coaching werkt samen met deze derden op basis van een verwerkersovereenkomst. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer White Sand Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER
Door het gebruik van G-suite voor onder andere e-mail, agendabeheer en Cloud-opslag, kunnen uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten en andere landen buiten de EER (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) worden verwerkt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Instagram of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. White Sand Coaching heeft hier geen invloed op.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS
White Sand Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden tot 12 maanden na beëindiging van het traject of programma. Bewaartermijnen van partijen met wie White Sand Coaching samenwerkt (zoals de IT-leverancier van de online assessments) kunnen afwijkende bewaartermijnen hanteren.

De volgende gegevens van klanten en opdrachtgevers worden langer bewaard voor het onderhouden van contact en marketingdoeleinden: voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, functienaam, naam en data gevolgd traject, data waarop contact is geweest buiten het traject om en korte beschrijving van de inhoud van dat contact.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat White Sand Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

COOKIES
White Sand Coaching gebruikt noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies van Google Analytics, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.

GOOGLE ANALYTICS
White Sand Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in landen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan White Sand Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. White Sand Coaching heeft hier geen invloed op. White Sand Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via White Sand Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BEVEILIGING
White Sand Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van White Sand Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door White Sand Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met White Sand Coaching info@wearewhitesandcoaching.nl.

UW RECHTEN
U heeft het recht om White Sand Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u White Sand Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door White Sand Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 september 2020

White Sand Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.